Paralysis through Analysis-e66-Jordan Scott-David Vs Goliath